EN FA |
شرکت صنعتی لایی ساز - تولید کننده منسوجات نبافته و لایی
لیست محصولات
موجود

لایی ترموفیوز


این نوع محصولات از ۱۰۰ تا ۸۰۰ گرم در مترمربع و تا عرض ۲۴۰۰ میلیمتر تولید می گردند. تولید لحاف و کیسه خواب ، پنبه دوزی ، فیلترهای صنعتی و ...

این نوع محصولات از ۱۰۰ تا ۸۰۰ گرم در مترمربع و تا عرض ۲۴۰۰ میلیمتر تولید می گردند.
موارد استفاده :
تولید لحاف و کیسه خواب ، پنبه دوزی ، فیلترهای صنعتی و ...